منتديات فرسان الثقافة - Powered by vBulletin

banner
النتائج 1 إلى 4 من 4
 1. #1

  دليل مواقع إسلامية بمعظم لغات العالم

  دليل مواقع إسلامية بمعظم لغات العالم
  Islamic sites in deferent language

  http://www.islam- guide.com http://www.thetruel igion.org
  http://www.it- is-truth. org http://www.beconvin ced.com
  http://www.plaintru th.org http://www.al- sunnah.com
  http://english. islamway. com http://www.todayisl am.com
  http://www.qurancom plex.com/ http://prophetmuham med.org
  http:/www.islamtoda y.net/english http://www.islamunv eiled.org
  http://www.islamic- knowledge. com Quraan.com Authentic Islamic Literature
  islamic audiolanguage (tsgelat) islam by all- language
  ISLAM WEB SITE Authentic information about The True Religion,God, Islam,Terrorism, Muslims,Allah, Muhammad, Jesus
  Our Audio Center offers English Language audio lectures and lessons on Islam
  ------------ --------- --------- --------- -
  ENGLISH الإنجليزية
  http://www.islamhou se.org/en/ index.php
  http://www.todayisl am.com
  http://www.beconvin ced.com
  http://www.thetruer eligion.org
  http://www.it- is-truth. org
  http://www.islamunv eiled.org
  http://www.discover islam.com
  http://www.lordswrd s.com
  http://www.plaintru th.org
  http://www.islam- qa.com
  http://www.sultan. org
  http://www.prophetm uhammed.org
  http://www.islam- guide.com
  http://www.religion ofislam.com/ english/index. htm
  http://lordswords. com/
  Philippino-TAGALOG الفلبينية - تجالوج
  http://www.islamphi l.com
  http://www.phil- islamic-info. org
  http://www.al- sunnah.com/ philppine
  http://ummah. net/alsalafyoon/ Filipino/ filipino. htm
  http://www.angislam .org/tagalog/ index.htm
  http://www.phil- islamic-info. org
  http://www.jdci. org/publications /inside.htm
  http://www.religion ofislam.com/ philipine/ index.htm
  TAMIL التاميل
  http://www.al- sunnah.com/ tamil
  http://www.geocitie s.com/SiliconVal ley/Rid.. .300/unarvu. html
  http://msnhomepages .talkcity. com/SpiritSt/ tamilquraan/
  http://www.gahra. com/galyat. htm
  http://www.a1realis m.com
  http://www.tamilisl am.com
  http://www.religion ofislam.com/ tamil/index. htm
  KOREAN الكورية
  http://www.islamkor ea.com/
  http://www.quran. or.kr
  http://www.islamink orea.org/
  http://members. nbci.com/ islamkorea/
  http://www.islam. co.kr/
  http://www.islamink orea.org/
  http://www.geocitie s.com/zubairkhan _99/
  http://www.religion ofislam.com/ korean/index. htm
  TALAGO تالاجو
  http://www.gahra. com/galyat. htm
  Albanian الألبانية
  http://www.albislam .com/
  http://www.geocitie s.com/Athens/ Delphi/6875/ main.html
  http://www.iiu. edu.my/deed/ quran/albanian/ index.html
  http://www.religion ofislam.com/ albanian/ index.htm

  Bosnian البوسنوية
  http://www.bih. org/
  http://www.kuranike rim.com/bosnian/ m_indexb. htm
  http://www.saffbih. com
  http://novihorizont i.islambosna. com
  http://members. xoom.com/ rijaset_bih/
  http://www.rijaset. net
  http://www.internet .ba/medresa/
  http://www.islambos na.com
  www.islambh. cjb.net/
  http://members. xoom.com/ quranbosnia/
  http://members. xoom.com/ rijaset_bih/
  http://www.islambih .8m.com
  http://www.nedim. multicom. ba/Mladi_ Muslimani/
  http://www.geocitie s.com/CollegePar k/Cente.. .70/islamic. html
  http://www.angelfir e.com/ms/ books/izetbegovi c.html
  http://bosislzajusa .bizland. com
  http://www.ibn- ejub.com. ba/itekst. htm
  http://www.geocitie s.com/izzaira/ Islam/A_1x. html
  http://www.medinabo sna.com
  http://www.furqan. org.ba
  http://www.islambh. cjb.net
  http://www.hyahya. org/bos/index. html
  http://www.religion ofislam.com/ bosnian/index. htm

  Dutch الهولندية
  http://www.al- sunnah.com/ dutch
  http://www.islamway .com/dutch/ index.php
  http://www.orst. edu/groups/ msa/quran/ index_d.html
  http://www.unterneh men.com/IZ/
  http://www.salaam. nl/islam1. shtml
  http://www.wi. leidenuniv. nl/~mchabab/ islam_nl. html
  http://www.wamy. co.uk/leaflets/ dutchmenu. html
  http://www.alwaqf. org
  http://www.islamic. org
  http://www.religion ofislam.com/ dutch/index. htm

  Finnish
  http://www.geocitie s.com/ummuabdull ah
  http://www.rabita. fi/annur/ 2_99/index. html
  http://www.geocitie s.com/Athens/ Rhodes/9005/
  http://www.crosswin ds.net/~opas/
  http://members. surfeu.fi/ ummuabdullah/
  http://www.religion ofislam.com/ finnish/index. htm

  French الفرنسية
  http://www.islamhou se.org/fr/ index.php
  http://www.al- sunnah.com/ french
  http://www.islam- guide.com/ frn
  http://www.islaam. com/Section. asp?id=2
  http://www.islamzin e.com/francais/
  http://www.islamway .com/fre
  http://www.orst. edu/groups/ msa/quran/ index_f.html
  http://www.edu. gel.usherb. ca/elmm01/ amus/references. html
  http://www.sourceis lam.com/
  http://www.islamicn ews.org/english/ index.html
  http://www.al- ilmiyah.com/
  http://63.175. 194.25/index. php?ln=fre&dgn=3
  http://www.centre- islamique. com/Articles/ D...ad_en_ islam.htm
  http://www.muslimfr .com
  http://www.pal- soft.com/ palestine/
  http://www.islamic- knowledge. com/Francais
  http://communities. msn.com/Islametl esMusulmansFranc ophones
  http://www.moslim. 8m.com/
  http://home. nordnet.fr/ ~fhespel/
  http://islamfrance. free.fr
  http://www.wamy. co.uk/leaflets/ frenchmenu. html
  http://www.harunyah ya.org/fr/ index.html
  http://www.muslimso nline.com/ ~bern
  http://www.butin. org/Pagefrancais .html
  http://www.religion ofislam.com/ french/index. htm
  Indonesian الإندونيسية
  http://www.islamhou se.org/id/ index.php
  http://www.al- sunnah.com/ indonesian
  http://www.al- islam.com/ ISite.htm
  http://www.isnet. org/dasar_ islam/
  http://www.alsofwah .or.id/
  http://www.aldakwah .com
  http://www.tasabeeh .com/ourfaith/ ourfaithIndonesi a.htm
  http://www.qurancom plex.org/
  http://63.175. 194.25/index. php?ln=ind&dgn=3
  http://jupiter. centrin.net. id/~oqckpeuy/
  http://www.alsofwah .or.id
  http://www.jdci. org/publications /inside.htm
  http://www.isnet. org/dasar_ islam/
  http://www.sabili. ku.org
  http://www.sultan. org/audio/ indo.htm
  Malaysian الماليزية
  http://www.al- sunnah.com/ malaysian
  http://www.solat. net/
  http://www.al- islam.com/ mal/
  http://www.al- islam.com/ MSite.htm
  http://members. xoom.com/ Salafiyyun/ salaf.htm
  http://come. to/dakwah
  http://www.religion ofislam.com/ malay/index. htm
  Sinhala السنهالية
  http://www.al- sunnah.com/ senhali
  http://www.religion ofislam.com/ synhelese/ index.htm
  Spanish الإسبانية
  http://www.al- sunnah.com/ spanish
  http://www.islamzin e.com/espanol/
  http://www.orst. edu/groups/ msa/quran/ index_s.html
  http://www.planet. com.mx/islam
  http://www.iad. org/
  http://www.qurancom plex.org/ esp/
  http://www.alsalafy oon.com/Spanish/ spanish.htm
  http://www.mezquita ibrahim.org/ Hadices.htm
  http://www.iad. org
  http://www.dar- us-salam. com/s-spanish. htm
  http://www.orst. edu/groups/ msa/books/ islam_s.html
  http://www.muslims. net/Bism_ Rabbik_Foundatio n/libros. htm
  http://www.islamicw eb.com/?folder= spanish
  http://www.islamtod ay.com/biglinks. htm#foreign
  http://www.webislam .com
  http://islamicity. com/education/ ihame/defa. ..ion/ihame/ 5.asp
  http://www.islameri ca.org.ar
  http://www.islamicw eb.com/?folder= spanish
  http://ahlulqiblah. 8k.com/
  http://www.latinmus lims.com/
  http://www.geocitie s.com/Athens/ Delphi/3351
  http://babel. altavista. com/translat. ..ld&frame=random
  http://www.islam- guide.com/ es/
  http://www.religion ofislam.com/ spanish/index. htm

  Turkish التركية
  http://www.islamhou se.org/tk/ index.php
  http://www.al- sunnah.com/ turkish
  http://www.harunyah ya.org/
  http://www.al- islaam.de/ hp/Tauhid_ __Aqida/. ..id___aqida. html
  http://www.al- islaam.de/ hp/Links/ links.html
  http://www.menar. net
  http://www.al- islam.com/ trk/
  http://users. belgacom. net/eseri/
  http://ceyshussunne .8m.com
  http://www.religion ofislam.com/ turkish/index. htm
  Portuguese البرتغالية
  http://www.islam. com.br/file1. htm
  http://www.islam. org.br
  http://www.iqraedit ora.com.br/
  http://www.geocitie s.com/~alminar/
  http://avsete. fst.com.br/ ~sbmrjbr/
  http://www.alfurqan .pt
  http://muttaqun. com/index- portuguese. html
  http://www.mohamad. hpg.ig.com. br/nao_se_ surpreenda. htm
  http://www.religion ofislam.com/ portuguese/ index.htm

  Italian الإيطالية
  http://www.arab. it/islam. html
  http://www.quraan. com/Italian/ Default.asp
  http://www.arabia- saudita.it/ Ambasciata/ Co...troduzione. html
  http://www.wamy. co.uk/quranitali an/frame. html
  http://www.islam- online.it
  http://www.islam- guide.com/ it/
  http://www.religion ofislam.com/ italian/index. htm

  Tahi التايلندية
  http://www.muslimth ai.com/
  http://www.addeen. com/
  http://www.muslimth ai.com/islam/ maodoor.html
  http://www.muslimth ai.com/quran/
  http://www.sunnahcy ber.com/
  http://www.religion ofislam.com/ thai/index. htm
  Urdu الأوردو
  http://www.islamway .com/urdu/ index.htm
  http://www.pakdata. com/quran/
  http://www.dar- us-salam. com/s-urdu. htm
  http://www.taiba. org/Khutab/ khutab.htm
  http://www.qurancom plex.org/
  http://www.gahra. com/galyat. htm
  http://islamicity. com/radio/ ch156.htm
  http://www.as- sahwah.com/ audio/urdu. htm
  http://www.allaahua kbar.net/ urdu/index. htm
  http://www.geocitie s.com/auua7/ namaz/main. htm
  http://www.geocitie s.com/ski_ hawk2001/
  http://www.albalagh .net/audio/
  http://www.hadayet. net
  http://www.religion ofislam.com/ urdu/index. htm
  German (Deutsch) الألمانية
  http://www.al- islaam.de
  http://www.muslim- markt.de
  http://www.minhaj. de/Deutsch/ deutsch.html
  http://www.salaf. de
  http://www.islam. de/
  http://www.orst. edu/groups/ msa/books/ nawawi_g. html
  http://www.orst. edu/groups/ msa/quran/ index_g.html
  http://www.al- islam.com/ ger/
  http://www.radioisl am.net/protocols /quote-ger. htm
  http://www.islamic. org
  http://www.islamwor ld.net
  http://www.harunyah ya.org/de/ index.html
  http://www.islam- guide.com/ de/
  http://www.religion ofislam.com/ german/index. htm
  Swahili السواحلية
  http://www.geocitie s.com/Athens/ Parthenon/ 2355/
  http://www.religion ofislam.com/ swahili/index. htm
  Japanese اليابانية
  http://www.isuramu. net/kuruan/ index.html
  http://63.175. 194.25/index. php?ln=jpn&dgn=3
  http://www.isuramu. net/kuruan/ index.html
  http://www.islamcen ter.or.jp
  http://www.islam- guide.com/ jp/
  http://www.religion ofislam.com/ japanese/ index.htm
  Chinese الصينية
  http://www.islamhou se.org/ch/ index.php
  http://www.glink. net.hk/~hkiya/ index.html
  http://www.glink. net.hk/~hkiya/ c_quran.html
  http://www.wamy. co.uk/cn- islam1/cn- mainFrame. htm
  http://www.islam- guide.com/ cn/
  http://www.islam- guide.com/ cs/
  http://www.islam- guide.com/ ct/
  http://www.religion ofislam.com/ chinese/index. htm
  Bangla البنغالية
  http://www.muslimte nts.com/banglaqu ran/quran/ list.html
  http://www.banglais lam.com/main. htm
  http://listen. to/banglaquran
  http://www.gahra. com/galyat. htm
  http://www.religion ofislam.com/ bengali/index. htm
  http://www.al- madeena.com/ bangla
  Russian الروسية

 2. #2
  السلام عليكم
  الحقيقة مشاركة قيمة جدا لاادري هل نتركها في القسم الاسلامي ام ننقلها الى اللغات
  جزاك الله خيرا واظن ان تثبيت الموضوع يفيه حقه
  [align=center]

  نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
  ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
  [/align]

  يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
  وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
  وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
  *******
  لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

 3. #3
  فعلا مشاركة قوية سلمت يمينك اختي سيدرا

 4. #4
  شكرا كتير يا صبايا نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

المواضيع المتشابهه

 1. مواقع يهودية بأسماء إسلامية.
  بواسطة مصطفى إنشاصي في المنتدى فرسان تطوير المواقع.
  مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 08-03-2018, 02:59 AM
 2. لغة سنسكريتية - من لغات العالم القديم
  بواسطة محمد عيد خربوطلي في المنتدى فرسان الأبحاث التاريخية
  مشاركات: 2
  آخر مشاركة: 04-22-2017, 08:21 AM
 3. لغة إبلاوية - من لغات العالم القديم
  بواسطة محمد عيد خربوطلي في المنتدى فرسان الأبحاث التاريخية
  مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 01-18-2017, 04:56 AM
 4. دليل الحاج والمعتمر/بعدة لغات
  بواسطة عبد الرحمن سليمان في المنتدى فرسان الفلاشات والصوتيات
  مشاركات: 1
  آخر مشاركة: 11-07-2010, 09:39 AM
 5. اعتراف بكل لغات العالم / شعر لطفي الياسيني
  بواسطة الشاعر لطفي الياسيني في المنتدى الشعر العربي
  مشاركات: 2
  آخر مشاركة: 12-19-2008, 05:16 PM

ضوابط المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •